Tietosuojaseloste ja matkustajarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE JA MATKUSTAJAREKISTERI 2024/1

ENJOYNATURE B&B ASIAKASREKISTERI
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste EnjoyNature B&B asiakasrekisterissä
tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä
EnjoyNature B&B
Ehtootie 26, 16730 HOLLOLA
Y-tunnus 0974330-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Roland Tolksdorf.

3. Rekisterin nimi
EnjoyNature B&B:n asiakasrekisteri Sirvoy hotelliohjelmiston majoitusvarausrekisterissä.
Asiakasrekisterissä ja säilytyksessä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden
asiakkuussuhteeseen EnjoyNature B&B:n kanssa.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito
 • asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • asiakassuhdeviestintä
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • majoituksen ym. Muiden palveluiden maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja
  perintään liittyvät toimenpiteet / henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 • Asiakkaan mahdollisia erityistoiveita ja -ruokavaliotietoja käytetään vain asiakkaan majoituksen
  aikaisten palvelujen asianmukaista tarjoamista ja hoitamista varten
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointiin tietoja käytetään vain, jos rekisterin asiakas sen sallii tai
  vaatii.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
EnjoyNature B&B käsittelee rekisterissään seuraavia asiakstietoja

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • kansalaisuus
 • varauksien tiedot
 • maksutapa-, laskutus-, mahdolliset maksuviitetiedot
 • suoramarkkinoinnin salliminen tai kieltäminen
 • palvelujen ostot ja käyttö
 • huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat ja muut erityistarpeet
 • asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

 

7. Mistä henkilötiedot saadaan
Suoraan asiakkaalta tai heidän puolestaan heitä varten varauksen tekevältä taholta

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

 • Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella
 • Vartiointiliikkeen / turvallisuuteen liittyvän tahon edustajalle, jos epäilys epäasillisesta käytöksestä
  tai vaarasta ilmenee
 • Kolmansille osapuolille / palveluntarjoajille vain asiakkaan luvalla

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Asiakastietoja siirretään EU:n ulkopuollelle vai asiakkaan pyynnöstä tai hänen valtuuttamalle taholle.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytysaikaa hotelliohjelman varausrekisterijärjestelmässä on 5 vuotta viimeisimmän
tehdyn varauksen ajankohtasta.

11. Rekisteröidyn oikeuksista
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla
(tietosuojaasetus artikla 6, artikla 1, kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun
muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös EnjoyNature BjaB ja rekisteröidyn
välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6, artikla 1, kohta b alakohta).
Rekisteröidyllä on vastustamisoikeus

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo,
että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö
rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle
kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan
tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön
tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla
tavalla.

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679, artiklat 12-14 ja 19 sekä majoitus- ja
ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
EnjoyNature B&B
Ehtootie 26, 16730 HOLLOLA
Y-tunnus 0974330-2

2. Rekisterin nimi
Matkustajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lakiin ja asetukseen perustuen kerätään asiakkaan tunnistustiedot, jotka on lain mukaan säilytettävä
vähintään yhden (1) vuoden ajan.
Sopimukseen perustuen kerätään muita varaukseen liittyviä asiakastietoja, joita säilytetään enintään
viiden (5) vuoden ajan.
Kyseessä on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) (”MaRaL”) tarkoitettu
matkustajarekisteri, johon talletettavia matkustajienhenkilötietoja käsitellään MaRaL:n 6 §:n mukaisen
matkustajailmoituksen tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten
ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.
MaRaL velvoittaa EnjoyNature B&B:n tunnistamaan asiakkaansa ja tallentamaan majoittujien tiedot 1
vuoden ajan. EnjoyNature B&B:n ovet avautuvat ovikoodeilla, joiden toimittamista varten tarvitaan
majoittujien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän EnjoyNature B&B:n
asiakaspalvelun kehittämiseen sekä suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on antanut luvan.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Lakiin ja asetukseen perustuen kerätään asiakkaan tunnistustiedot, jotka on lain mukaan säilytettävä
vähintään yhden (1) vuoden ajan.
Sopimukseen perustuen kerätään muita varaukseen liittyviä asiakastietoja, joita säilytetään enintään
viiden (5) vuoden ajan.
5. Rekisterin tietosisältö
Matkustajarekisteriin talletetaan matkustajasta seuraavat MaRaL 6 §:n mukaiset matkustajatiedot ja
siinä mainituin edellytyksin:

 • matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika
  sekä kansalaisuus;
 • matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
  henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
 • matkustajan osoitetiedot;
 • maa, josta matkustaja saapuu Suomeen (jos matkustajan asuinpaikka on muu kuin Suomi);
 • matkustajan matkustusasiakirjan (kuten passi ja viisumi) numero, paitsi jos matkustaja on
  Pohjoismaan kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa;
 • matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä; sekä
 • majoittumisen tarkoitus (kuten vapaa-aika, työ tai muu syy), jos matkustaja on tämän
  ilmoittanut.

Lisäksi matkustajarekisteriin talletetaan matkustajan sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero.
Matkustajarekisteriin talletettuja tietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan niiden rekisteriin
merkitsemisestä, jonka jälkeen matkustajatiedot poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Lisäksi tietoja
voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan
rekisterinpitäjän rekisteristä MaRaL:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tarkoituksessa ja
laajuudessa kuin MaRaL:ssa laissa säädetään. Matkustajatietoja voidaan lisäksi tallettaa
rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn
edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Matkustajien tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen sanotunlainen
siirto voi kuitenkin olla perusteltua lain sallimissa tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja
sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden
työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä
ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen
käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on
rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Matkustajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, matkustaja voi esittää kohdassa 2. mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi
myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.
Matkustajalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
B. Kielto-oikeus
Matkustajalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Jos tällainen lupa on pyydetty,
täytyy sille olla osoitettuna myös paikka, jossa suostumuksen voi peruuttaa.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.